DISKONT DEPOT - zur Startseite   DISKONT DEPOT - flexi sklady  
     
 
VOP
 

Všeobecné obchodní podmínky nájmu skladovací plochy (kontejneru)

1. Všeobecně

Tyto všeobecné obchodní podmínky nájmu skladovací plochy (kontejneru), (dále jen „VOP“) společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o., se sídlem Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno, IČ: 47912162, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 10040 (dále jen „pronajímatel“) jsou nedílnou součástí smluv o nájmu kontejneru (dále jen „smlouva“). Smluvní vztah se řídí českým právním řádem, zejména ust. § 2201 a násl. Občanského zákoníku a zvláštními ustanoveními o podnikatelském nájmu věcí movitých dle ust. § 2316 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

 

2. Základní práva a povinnosti nájemce

2.1. Nájemce má právo dočasně (ve sjednané době) užívat pronajatý kontejner v souladu se smlouvu o nájmu kontejneru, jejíž nedílnou součástí jsou i tyto všeobecné obchodní podmínky nájmu kontejneru, a to ode dne uzavření smlouvy o nájmu kontejneru do skončení nájemního poměru. Kontejner je pronajímán výhradně pro účel skladování. Využití kontejneru jako kanceláře je důrazně zakázáno.

2.2. Nájemce je povinen neprodleně oznamovat pronajímateli písemnou formou veškeré změny údajů, které jsou právně relevantní pro jakoukoliv změnu nebo zánik uzavřeného smluvního vztahu.

 

3. Převzetí kontejneru

3.1. Nájemce zkontroluje při předání kontejner včetně jeho osvětlovacího zařízení (s pohybovým čidlem) stejně jako případné další součásti vybavení jako elektrickou přípojku apodobně, aby případná poškození nebo znečištění mohl bezodkladně oznámit pronajímateli, jinak se má za to, že kontejner byl převzat v čistém, nepoškozeném a technicky způsobilém stavu. Poplatek za zřízení elektrické přípojky činí 500,-- Kč.

3.2. Nájemce je povinen při ukončení nájemní smlouvy kontejner vyčistit a ve stejném stavu jako při převzetí vrátit pronajímateli.

 

4. Vstup do areálu a přístup ke kontejnerům

4.1. Nájemce má přístup do areálu a ke svému kontejneru kdykoliv prostřednictvím osobního bezpečnostního kódu. Pronajímatel neodpovídá za způsobené škody, pokud není vstup do areálu dočasně možný z důvodu technických závad či vyšší moci.

4.2. Do areálu smí vstupovat pouze nájemce nebo osoby, které nájemce zplnomocnil předáním vstupního kódu. Pronajímatel má právo požadovat po osobách, které chtějí vstoupit do areálu (včetně osoby nájemce) doklady totožnosti a v případě, že tyto nepředloží, zakázat jim vstup do areálu.

4.3. Nájemce je povinen svůj kontejner zamykat a během své nepřítomnosti jej nechat uzamčený.  Pronajímatel není povinen zamykat neuzamčené kontejnery.

4.4. Pronajímatel a jím pověřené osoby jsou oprávněné z naléhavých důvodů popř. v oprávněném zájmu kontejner prohlédnout, pokud tím nebudou nepřiměřeně ztížena nebo omezena práva nájemce. Prohlídka kontejneru a důvod prohlídky musí být oznámeny nájemci předem, vyjma případů, kdy by hrozilo nebezpečí z prodlení. Pro předem oznámenou prohlídku platí přiměřená lhůta 3 dnů. Pronajímatel má nárok na prohlídku i proti vůli nájemce, pokud je to v zájmu zachování kontejneru, v zájmu předcházení škodám nebo je to nutné pro výkon ostrahy. Nájemce je povinen na výzvu pronajímatele prohlídku kontejneru umožnit a kontejner otevřít, jinak je povinen nahradit pronajímateli náklady na otevření kontejneru ve výši 500,-- Kč.

4.5.  Pronajímatel má právo k otevření kontejneru bez předchozího upozornění nájemce, vstoupit do něj, uskladněné věci přemístit nebo v zájmu nájemce přijmout nutná opatření v případě, že pronajímatel má důvodně za to, že kontejner obsahuje zakázané věci nebo je kontejner užíván v rozporu se smlouvou o nájmu kontejneru a dále v případě, že pronajímatel je vyzván policií, hasiči, exekutorem, soudem nebo správním orgánem, aby kontejner neodkladně otevřel.

4.6. Pronajímatel je povinen otevřený kontejner po opuštění vlastním prostředkem a na své náklady opět bezpečně uzamknout a nájemci znovu umožnit přístup.

4.7. Otevření kontejneru pronajímatelem ve výše uvedených případech není porušením vlastnických ani jiných práv nájemce, nýbrž je výslovně dovoleno. Nájemce nemá právo na jakoukoliv náhradu vůči pronajímateli z titulu otevření kontejneru pronajímatelem.

 

5. Používání kontejnerů a areálu

5.1. Nájemce je oprávněn v kontejneru uskladnit pouze věci, které jsou v jeho vlastnictví nebo ve vlastnictví osob, které mu daly dispoziční oprávnění k tomu, aby mohl tyto věci v kontejneru skladovat.

5.2. Nájemce nesmí v kontejneru skladovat: kazící se potraviny nebo jiné věci podléhající zkáze, lehce vznětlivé materiály/látky, zbraně, střelivo, výbušniny nebo jiné výbušné látky bez ohledu na druh, drogy, omamné látky, chemikálie a radioaktivní materiály, toxické odpady, nebezpečný odpad bez ohledu na druh nebo jiné nebezpečné materiály, ostatní materiály, které by emisemi mohly poškozovat ostatní a věci, jejichž uskladnění by bylo v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo obecným zájmem. Nájemci a každé další osobě je zakázáno:

       - kontejner nebo areál používat takovým způsobem, že by rušil ostatní nájemce nebo pronajímatele nebo by rušit mohl,

       - vykonávat takové činnosti, které poškozují bezpečnostní předpisy, popř. které vyžadují živnostenské nebo jiné oprávnění,

       - kontejner požívat k přenocování, k bydlení nebo jako obchodní adresu,

       - upevňovat bez povolení pronajímatele něco na stěnu, strop nebo podlahu kontejneru nebo provádět jakékoliv úpravy kontejneru, ať již z vnějšku, tak uvnitř,

       - vypouštět jakékoliv škodlivé látky z kontejneru,

       - bránit jakýmkoliv způsobem provozu v areálu ani jiným osobám.

5.3. Nájemce je povinen bezodkladně jakékoliv škody na kontejneru nebo na věcech v kontejneru uložených oznámit pronajímateli a chovat se dle pokynů pronajímatele nebo pronajímatelem pověřených osob. Nájemce musí zajistit, aby obsah kontejneru nebyl poškozen z příčin vlastních uskladněných věcí, jako např. vlhkostí, rzí nebo chemickou reakcí.

5.4. Nájemce není oprávněn pronajatý kontejner přenechat k užívání třetí osobě (podnájem je zakázán). Nájemce není oprávněn pronajatý kontejner přemístit na jiné místo uvnitř areálu ani vně areálu.

5.5. Nájemce odpovídá pronajímateli za každé nedbalostní i úmyslné poškození kontejneru, společného zařízení či areálu a je povinen škodu nahradit i tehdy, pokud byla škoda způsobena jeho rodinnými příslušníky nebo jeho pomocníky.

5.6. Nájemce bere na vědomí, že je nutné kontejner pravidelně větrat.  Za škody způsobené nedostatečným větráním (plíseň, kondenzační voda) pronajímatel neodpovídá.

5.7. V areálu pronajímatele platí pravidla silničního provozu. Dále je nutné dodržovat všechny pokyny pronajímatele a jím pověřených osob.

 

6. Nájemné, kauce a platební podmínky

6.1. Kauce

6.1.1. Nájemce je povinen složit pronajímateli kauci ve výši dvojnásobku měsíčního nájmu.

6.1.2. Nevyčerpanákauce bude pronajímatelem vrácena bez úroků nájemci po skončení nájmu nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy nájemce kontejner vyklidil a předal pronajímateli.

6.1.3. Pronajímatel je oprávněn kontejner vyčistit a náklady na čištění uhradit z kauce, pokud nájemce nesplní svou povinnost podle bodu 3.2.

6.1.4. Pronajímatel je oprávněn vyúčtovat nájemci k náhradě škodu, kterou způsobil nájemce, jeho rodinní příslušníci, návštěvníci nebo jeho pomocníci na kontejneru nebo na vybavení areálu. Pronajímatel je oprávněn nárok na náhradu škody uhradit z kauce.

6.1.5. Pronajímatel je dále oprávněn použít kauci k úhradě pohledávek na nájemném, za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním kontejneru, k úhradě jiných dluhů nájemcem v souvislosti s nájmem včetně úroků z prodlení, poplatků z prodlení, nákladů na přemístění věcí, nákladů na likvidaci věcí apod.

6.1.6. Nájemce je povinen po písemné výzvě pronajímatele doplnit peněžní prostředky na původní výši, pokud pronajímatel tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal, a to do jednoho měsíce.

6.2. Nájemné a náklady na služby

6.2.1. Doba trvání nájemního vztahu a výše měsíčního nájemného je sjednána ve smlouvě o nájmu kontejneru.

6.2.2. Nájemné je splatné předem k prvnímu dni období, za které je placeno. První nájemné za první zúčtovací období je splatné při uzavření smlouvy o nájmu kontejneru. Další nájemné je splatné ve sjednaných intervalech. Měsíční nájemné obsahuje vždy kalendářní měsíc.  Jako způsob platby je akceptováno bankovní inkaso, platba kreditní kartou, platba hotovostní či bezhotovostní.

6.2.3.  Má-li nájemce vůči pronajímateli několik peněžitých závazků a poskytnuté plnění nestačí na splnění všech závazků, je splněn závazek určený při plnění nájemcem. Neurčí-li nájemce, který závazek plní, je splněn závazek nejdříve splatný, a to nejprve jeho příslušenství.

6.2.4.  Nájemce není oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávek proti pohledávce pronajímatele za nájemcem ze smlouvy o nájmu kontejneru.

6.2.5. Náklady na spotřebu elektrické energie bude nájemce hradit zvlášť. Pronajímatel je oprávněn stanovit nájemci zálohy na tyto náklady.

6.3. Splatnost, neplacení nájemného a nákladů na služby

6.3.1. V případě prodlení nájemce se zaplacením jakéhokoliv peněžitého závazku nájemce vůči pronajímateli je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a v případě prodlení delšího než 30 dnů je nájemce povinen uhradit navíc pronajímateli smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno případné právo pronajímatele na náhradu škody.

6.3.2. V případě, že nemůže být z důvodu na straně nájemce provedeno inkaso nebo provedena platba kreditní kartou, má pronajímatel vůči nájemci nárok na náhradu nákladů účtovaných bankou.

6.4. Zástavní právo a jeho uplatnění

6.4.1. Nájemce zastavuje věci uskladněné v kontejneru pronajímateli k vyrovnání všech svých peněžitých závazků vůči nájemci, které pronajímateli vznikly či mu v budoucnu vzniknou až do doby vrácení kontejneru pronajímateli z titulu smlouvy o nájmu kontejneru nebo v souvislosti s ní.

6.4.2. Pronajímatel má právo v případě prodlení nájemce s úhradou jakéhokoliv závazku zajištěného zástavním právem zamezit nájemci v přístupu do areálu a kontejneru a umístit na kontejner vlastní přídavný zámek, čímž dle dohody smluvních stran dojde k odevzdání předmětu zástavy pronajímateli. Tato opatření mohou být provedena nezávisle na tom, zda byla smlouva skončena či nikoliv.

6.4.3. Právo pronajímatele zadržet věci v kontejneru k zajištění svých splatných pohledávek vůči nájemci není zástavním právem dotčeno.

 

7. Skončení nájmu

7.1.  Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Užívá-li nájemce kontejner i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání kontejneru a jeho vyklizení do 30 dnů obnovuje se nájemní vztah za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. Nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu.

7.2. Zrušit nájemní smlouvu sjednanou na dobu neurčitou lze, nedojde-li k dohodě pronajímatele s nájemce, písemnou výpovědí bez udání důvodu. Ve výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než 14 dnů a musí skončit ke konci kalendářního měsíce.

7.3. Pronajímatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy o nájmu kontejneru (i) užívá-li nájemce pronajatý kontejner nebo areál nebo trpí-li užívání kontejneru či areálu takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda nebo že mu škoda hrozí, (ii) jestliže je nájemce v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku vůči pronajímateli anebo (iii) poruší-li nájemce některou svoji povinnost uvedenou v bodech 5 nebo 6 těchto VOP.

 

8. Závěrečná ustanovení

Pro rozhodování veškerých sporů vzniklých z této smlouvy či v souvislosti s ní je dána pravomoc českých soudu, přičemž místně příslušným soudem k řízení v případných sporech je Krajský soud v Brně resp. Městský soud v Brně.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014.

 
 
   

IMPRESSUM . VOP . KONTAKT

Alle Angaben ohne Gewähr!
Copyright © 2004-2017 by DISKONT DEPOT GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Site maintained by it looks orange